October 18, 2021

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย วันจันทร์ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. บรรยากาศในห้องตอบปัญหาสายด่วนวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยชีวิต… Read More »ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) [29:37]

641025 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) [29:37]