October 14, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาตรี 7 ปี (ช่วงที่ 2/2564)

จากนโยบายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน (อธิการบดี สถาบันวิชชาราม) ที่ให้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี หลักสูตร 7 ปี ขึ้น… Read More »เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาตรี 7 ปี (ช่วงที่ 2/2564)

ปิดรับสมัครหลักสูตร อริยปัญญาตรี 7 ปี ช่วงที่ 1/2564

หลังจากที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับอริยปัญญาตรี 7 ปี ช่วงที่ 1 มาตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564… Read More »ปิดรับสมัครหลักสูตร อริยปัญญาตรี 7 ปี ช่วงที่ 1/2564

คะแนนประเมินตนเองและส่วนร่วมในชั้นเรียนวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 4 (2/2564)

ประกาศผลคะแนน ประเมินตนเองและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา… Read More »คะแนนประเมินตนเองและส่วนร่วมในชั้นเรียนวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 4 (2/2564)