October 4, 2021

ข่าว สายด่วนสุขภาพพึ่งตน ฯ

ข่าว กิจกรรม ตอบคำถาม สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย วันจันทร์ที่ 4 ตุลคม 2564 คำถามที่น่าสนใจวันนี้ เหน็บชาที่เท้าเป็นตลอดทั้งวันเวลาโยคะทำให้ไม่มีสมาธิในการโยคะเพราะท่านั่งนานมากแก้ไขอย่างไร… Read More »ข่าว สายด่วนสุขภาพพึ่งตน ฯ

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (41/2564) [26:30]

641010 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (41/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (41/2564) [26:30]

ส่งข้อมูล แบ่งปันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นักศึกษาสามารถแบ่งปันการเรียนรู้ จากหลักวิชาที่เรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังหัวข้อต่อไปนี้ แบ่งปันการเรียนรู้เป็นประจำได้ทุกสัปดาห์ นักศึกษาวิชชารามร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การใช้หลักอริยสัจ 4 มาดับทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน   นักศึกษาวิชชาราม… Read More »ส่งข้อมูล แบ่งปันการเรียนรู้ตลอดชีวิต