October 2, 2021

ยกเลิก วิชา การดับทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 เบื้องต้น

งดห้องเรียน อริยสัจ 4 เบื้องต้น พรุ่งนี้ โดยเริ่มเรียนรู้หลังการอบรมพระไตรปิฎก 10 วัน ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข่าววิชชาราม… Read More »ยกเลิก วิชา การดับทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 เบื้องต้น

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 29

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 29 English for Communication วันเสาร์ ที่  2 ตุลาคม 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 29