September 9, 2021

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 49

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 49 : ห้องเรียนสาระธรรม วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน… Read More »ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 49

คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.42 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (2)

ยังอยู่กับเนื้อหา พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก คนดีที่โลกไม่ต้องการ ในตอนที่ 2 กันแล้ว ในตอนนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องความทุกข์จากความรักเช่นเคย… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.42 : พรหม 3 หน้า คนดีที่โลกไม่รัก (2)

ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

วิชาภาพประกอบสาระธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานด้วยกัน หลังจากเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า 3 เดือน จนกระทั่งนักศึกษาสร้างผลงานเพื่อเสนอจบการศึกษา จึงได้มีการออกเกรดแจ้งผลการศึกษามาดังนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ [pdf]… Read More »ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม นักศึกษาเรียนรู้การออกแบบภาพประกอบ งานสาระธรรม (คำคม) โดยใช้โปรแกรมสร้างภาพประกอบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่ทำงานร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องทำงานภาพประกอบเป็นทุกคน แต่ให้ทีมงานเรียนรู้กระบวนการทำงานและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดไปพร้อม… Read More »สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 (2/2564)

ประกาศผลสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (คะแนนแยกเป็นสังกัดภาค)… Read More »คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 (2/2564)