July 18, 2021

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 12 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 17

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 17 วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:30… Read More »ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 17