June 2021

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 19

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 19 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 19.15… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 19

สรข่าว นักศึกษาชวนทำการบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 

สรุปข่าว กิจกรรมนักศึกษาชวนทำการบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15  วันที่อังคารที่ 29 มิถุนายน 2564… Read More »สรข่าว นักศึกษาชวนทำการบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 

ข้อสอบปลายภาค วิชาแอดมินฯ 2

ข้อสอบปลายภาควิชาแอดมินฯ 2 เป็นข้อสอบประเมินตนเอง 5 ข้อ เริ่มสอบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คะแนนเต็ม… Read More »ข้อสอบปลายภาค วิชาแอดมินฯ 2

วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 26 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 26 ภาคเรียนที่ 2 /2564… Read More »วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 26 l ห้องเรียนวิชชาราม

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 21 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26