สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การสอบหมู่ครั้งแรกของสถาบันวิชชาราม ที่สอบพร้อมกับการสอบของลานนาอโศก โดยจะมีข้อสอบของลานนาอโศก 1 ชุด และของสถาบันวิชชารามอีก 1 ชุด

ในการสอบครั้งนี้ จะสอบทั้งทางภูผาฟ้าน้ำและทางบ้าน(ผ่านโปรแกรม zoom) โดยมีอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นกรรมการคุมการสอบ


ในส่วนของข้อสอบของสถาบันวิชชาราม มีรายละเอียดดังนี้…

ข้อสอบเก็บคะแนนสถาบันวิชชาราม 14 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ จงอธิบายตามที่ท่านเข้าใจ อย่างน้อย 7 ข้อ

ชื่อ…………………………………………..นามสกุล……………………………………..

1.จงอธิบายกลไกการเกิดการหายของโรค ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

2.การดับทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างที่ท่านปฏิบัติ 1 ตัวอย่าง

3.จงบอกบททบทวนธรรม ที่อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก มาอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมยกตัวอย่างการนำไปใช้ลดทุกข์ในชีวิตจริง 1 ตัวอย่าง

4.จงบอกมงคล 38 มา อย่างน้อย 10 ข้อ

5.จงจับคู่พร 5 ประการ อันเกิดจากการปฏิบัติธรรมข้อใดของพุทธ ในจักกวัตติสูตร (พร –  อายุ ทรัพย์สิน วรรณะชื่อเสียงสุขยศ โภคะ ศักดิ์ศรี พละ ไม่มีโรค, เกิดจากการปฏิบัติ – ศีล สมาธิ ปัญญา อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 สติปัฏฐาน 4 ฌาน 4 อินทรีย์ 5 วิมุติ)

6.อานิสงส์ (ประโยชน์) จากการปฏิบัติศีล 9 หรือ 10 ประการ ในกิมัตถิยสูตร มีอะไรบ้าง พร้อมอธิบายความหมายหรือสภาวะของอานิสงส์แต่ละข้อ ตามที่เข้าใจ

7.หลักในการประมาณว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ ณ เวลานั้น ตามพระไตรปิฎก (สัปปุริสธรรม 7) และการอธิบายให้เข้าใจง่าย โดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน 5 ข้อ มีอะไรบ้าง

8.จงอธิบายความต่างของการเป็นพรหม 3 หน้า และพรหม 4 หน้า ตามที่ท่านเข้าใจ

9.จงบอกหลักการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 6 ข้อ

10.จงบอกอานิสงส์ (ประโยชน์) ของการรับประทานอาหารวันละ 1 มื้อ 5 ข้อ ตามพระไตรปิฎก “กกจูปมสูตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *